Strategi og handlingsplan vedteken

No har styret i HAFS Utvikling vedteke strategi og handlingsplan for selskapet. Strategien skal gje retning for HAFS Utvikling sitt arbeid og handlingsplanen syner satsingsområde og tiltak.

Selskapet vil ha fire satsingsområde:

  • industriutvikling
  • sjømatnæringane
  • besøksnæringane
  • generelt

Strategien er vedteken for åra 2016-2020. Handlingsplanen er årleg og skal reviderast kvart år i desember. Det vil då vere mogeleg å kome med innspel på neste års handlingsplan. 

Du finn heile dokumentet her.