NÆRINGSFOND

HAFS Utvikling forvaltar det kommunale næringsfondet for kommunane Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund.

Næringsfondet skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og busetting i regionen. Dette skal skje gjennom nyskaping og innovasjon i eksisterande næringsliv og ved etablering av nye verksemder i regionen.

Næringsfondet har rullerande søknadsfrist, dvs. du kan søkja fondet når som helst og få svar innan fire veker. Støtte frå fondet vert gjeve som tilskot.

Støtteordningar:

 • Investeringstilskot
  Det kan gjevast tilskot til investering i bygg, maskiner og utstyr.
   
 • Bedriftsutviklingstilskot
  Det kan gjevast støtte til utviklingskostnader, både ved etablering og utvikling av verksemd.
   
 • Tilskot til tiltaksapparat og kunnskapsretta infrastruktur
  Det kan gjevast støtte til regionalt samarbeid, etableraropplæring, samarbeid skule/næringsliv og lokale analyser og utgreiingar.
   
 • Arrangementstøtte
  Det kan gjevast støtte til arrangement som har som mål å marknadsføre og utvikle regionen.

For utfyllande informasjon, sjå vedtektene for næringsfondet. I tillegg til vedtektene ligg strategi og handlingsplan for HAFS Utvikling som grunnlag for vurdering av søknader. 

Søknadsskjema

Alle søknader må sendast inn via: www.regionalforvaltning.no.

Dersom det er fyrste gongen du søkjer Næringsfondet må du fyrst registrere bedrifta, organisasjonen eller deg sjølv. Dette gjer du i menyen til venstre på Regionalforvaltningen si heimeside.

Etter du har logga inn, klikka på "Ny søknad" og valt fylke skal du velje støtteordning. Skriv du "HAFS Utvikling" i søkefeltet og klikkar, kjem du direkte til rett støtteordning:  "Kommunalt næringsfond (HAFS Utvikling)". 

Ta gjerne kontakt med oss før du sender søknaden din.