NÆRINGSFOND

HAFS Utvikling forvaltar det kommunale næringsfondet for kommunane Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund.

Næringsfondet skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og busetting i regionen. Dette skal skje gjennom nyskaping og innovasjon i eksisterande næringsliv og ved etablering av nye verksemder i regionen.

Næringsfondet har rullerande søknadsfrist, dvs. du kan søkja fondet når som helst og få svar innan fire veker. Støtte frå fondet vert gjeve som tilskot.

Støtteordningar:

 • Investeringstilskot
  Det kan gjevast tilskot til investering i bygg, maskiner og utstyr.
   
 • Bedriftsutviklingstilskot
  Det kan gjevast støtte til utviklingskostnader, både ved etablering og utvikling av verksemd.
   
 • Tilskot til tiltaksapparat og kunnskapsretta infrastruktur
  Det kan gjevast støtte til regionalt samarbeid, etableraropplæring, samarbeid skule/næringsliv og lokale analyser og utgreiingar.
   
 • Arrangementstøtte
  Det kan gjevast støtte til arrangement som har som mål å marknadsføre og utvikle regionen.

For utfyllande informasjon, sjå vedtektene for næringsfondet.

Søknadsskjema

Alle søknader må sendast inn via: www.regionalforvaltning.no.

Dersom det er fyrste gongen du søkjer Næringsfondet må du fyrst registrere bedrifta, organisasjonen eller deg sjølv. Dette gjer du i menyen til venstre på Regionalforvaltningen si heimeside.

Etter du har logga inn, klikka på "Ny søknad" og valt fylke skal du velje støtteordning. Her vel du "Kommunalt næringsfond (HAFS Utvikling)". Noter at dersom du søkjer frå Askvoll kommune må du velje "Kommunalt næringsfond Askvoll" til og med desember 2016.